Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Wrocław Medica Center przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Twojej prywatności i innych użytkowników odwiedzających serwis WMC. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.

Czym są pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego stronę www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz portal).

W jakim celu używamy pliki Cookies

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narzędzie, które ułatwia Ci przeglądanie stron internetowych portalu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalności. Pliki Cookies używane przez naszą stronę www są bezpieczne i nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy też smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Pliki Cookies używamy w następujących celach:

 • zapamiętywania ułożenia poszczególnych elementów;
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb użytkowników, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Rodzaje plików Cookies, których używamy

Odwiedzając naszą stronę internetową możesz spotkać się z następującymi rodzajami plików Cookies:

 • Trwałe i tymczasowe – w zależności od czasu przez jaki są one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona, z którego korzystasz odwiedzając nasz serwis www. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane są przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane są w momencie opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe są też z tego powodu często określone plikami sesyjnymi. Pliki trwałe (nazywane również plikami stałymi) to pliki Cookies, które z reguły przechowywane są przez okres dłuższy niż w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas określony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usunięcia przez Ciebie.
 • Własne i zewnętrzne – w zależności od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpośrednio ze strony www, czy też ze strony podmiotu trzeciego za pośrednictwem tej strony internetowej (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics, zamieszczeniu wtyczek z portali społecznościowych np. Facebook, Twitter lub Google+, zamieszczeniu elementów z innych stron np Youtube, Vimeo ). Zalecamy również zapoznanie się z polityką Cookies lub polityką prywatności danego podmiotu trzeciego.

Zarządzanie plikami Cookies, zgoda na ich używanie

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony www.

Ustawienia Twojej przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą stone internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

Brak zmiany tych ustawień w przeglądarce oznacza akceptację dla stosowanych tu plików Cookies.

 

Realizacja praw dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez wrocław medical center

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.

 

W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy zwrócić z do nas z wnioskiem. Można to zrobić wysyłając czytelnie podpisany wniosek na adres: Wrocław Medical Center ul. Krystyny i Mariana Barskich 22, 54-115 Wrocław lub drogą elektroniczną: kontakt@wmc.wroclaw.pl

 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wycofania zgody,
 4. prawo dostępu do danych osobowych,
 5. prawo żądania sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,
 6. prawo żądania usunięcia danych osobowych – tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 7. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 

Odpowiedź zgodna z zakresem żądania zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania możemy wydłużyć ten okres jednocześnie informując o przyczynie opóźnienia.

 

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

 

Wrocław Medica Center może wprowadzić ograniczenia w realizacji praw osób, których dane przetwarza i uznać wnioski za bezzasadne, szczególnie powołując się na przepisy m.in. Ustawy o działalności leczniczej, Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przypadku, gdy realizacja prawa niekorzystnie może wypłynąć na prawa i wolności innych osób (podmiotów danych).

 

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że

 • administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Wrocław Medical Center Usługi Medyczne Paulina Lepka & Piotr Lepka Spółka Jawna, ul. Krystyny i Mariana Barskich 22, 54-115 Wrocław
 • z inspektorem ochrony danych osobowych możesz się skontaktować wysyłając maila na adres: kontakt@wmc.wroclaw.pl
 • monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, ochrony mienia i tajemnic prawnie chronionych
 • podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 11 dni i są automatycznie nadpisywane
 • odbiorcami danych osobowych będą wyłączenie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Wrocław Medical Center

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wrocław Medical Center Usługi Medyczne Paulina Lepka & Piotr Lepka Spółka Jawna, ul. Krystyny i Mariana Barskich 22, 54-115 Wrocław

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

– listownie na adres: Wrocław Medical Center Jawna, ul. Krystyny i Mariana Barskich 22, 54-115 Wrocław

– przez e-mail: kontakt@wmc.wroclaw.pl

– telefonicznie: +48 71 377 35 55

 

Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

– listownie na adres: Wrocław Medical Center Jawna, ul. Krystyny i Mariana Barskich 22, 54-115 Wrocław

– przez e-mail: iod@wmc.wroclaw.pl 

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych (czyli informację o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uzyskać kopię danych)
 2. prawo żądania sprostowania (czyli poprawienia) Twoich danych osobowych
 3. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji, jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 5. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych oraz  ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • objąć Cię umową opieki medycznej,
 • dokonać rozliczeń w tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć reklamacje, jeśli wpłyną,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi własne administratora danych,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia (prowadzony monitoring wizyjny).

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • umowa objęcia opieką medyczną,
 • prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu bezpośrednim usług własnych administratora danych oraz dochodzeniu roszczeń, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia,
 • przepisy prawa.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Dane, które przetwarzamy na podstawie umowy opieki medycznej w celu świadczenia usług medycznych będziemy przechowywać przez czas określony przez umowę opieki medycznej, przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych (marketing) do czasu wniesienia sprzeciwu.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, czyli nie będą   podejmowane automatyczne oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Obowiązek podania danych

Otrzymanie danych osobowych było podyktowane warunkiem objęcia umową opieki medycznej oraz wymogiem ustawowym.